Statut

STATUT
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
PLUSZAK

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej treści Przedszkolem.
2. Przedszkole jest placówką niepubliczną.
3. Osobą prowadzącą przedszkole jest osoba fizyczna Mirela Fiedorowicz.
4. Siedziba Przedszkola znajduje się w Nowym Dworze Wejherowskim przy ul. Zbychowskiej 1.
5. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PLUSZAK
UL. ZBYCHOWSKA 1
84 – 206 NOWY DWÓR WEJHEROWSKI

§ 2

Przedszkole działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz.U. z 2004 r. Nr 256, z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami.
3. Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych.
4. Rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz.
5. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z późniejszymi zmianami).
6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
7. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami) w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych.
8. Niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§3

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§4
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, w szczególności:
1.1. Wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka.
1.2. Zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
1.3. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
1.4. Współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
b) udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,
c) uzgadnia wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu.
1.5. Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno –kulturowym i przyrodniczym ze szczególnym naciskiem na działania artystyczne.
1.6. Wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
1.7. Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
1.8. Tworzy warunki do wczesnej nauki języków obcych.
1.9. Dba o właściwy rozwój emocjonalny dzieci oraz kształtuje właściwe postawy psychospołeczne.

2. Wskazane w pkt. 1) cele i zadania są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola opisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem opisanych wiadomości i umiejętności, którymi powinny wykazać się dzieci kończące wychowanie przedszkolne.

§5

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu.
2. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym.
3. Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i ochrony przeciwpożarowej.
4. Zapewnia opiekę logopedyczną, w miarę potrzeb konsultację i pomoc rodzicom.

ROZDZIAŁ III

ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW PRZEDSZKOLA

§6

1. Do zadań i kompetencji właściciela i dyrektora Przedszkola należy:
1.1. Współpraca z organami Przedszkola.
1.2. Zapewnienie należytych standardów opieki nad dziećmi i pracy w Przedszkolu.
1.3. Dbanie o właściwy poziom wyposażenia Placówki w pomoce dydaktyczne oraz inny sprzęt i urządzenia niezbędne do właściwej realizacji pracy programowej i działalności statutowej Przedszkola.
1.4. Zapewnienie obsługi technicznej, administracyjno-organizacyjnej oraz finansowej Przedszkola.
1.5. Nadzór nad realizacją zadań statutowych Przedszkola.
2. Do zadań i kompetencji właściciela i Dyrektora należy:
2.1. Kierowanie bieżącą działalnością Przedszkola oraz reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz.
2.2. Dysponowanie i zarządzanie środkami finansowymi Przedszkola.
2.3. Podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników.
2.4. Realizowanie założeń i koncepcji funkcjonowania Przedszkola. 2.5. Przygotowywanie i realizacja strategii działalności Przedszkola oraz jego
promocji.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 7
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem przerw ustalonych w projekcie organizacyjnym) w godzinach od 6.30 do 17.30.
2. Inne dni wolne od zajęć ustala Dyrektor i informuje rodziców poprzez wywieszenie komunikatu na tablicy ogłoszeń.
3. W razie konieczności wykonania niezbędnych remontów, modernizacji lub konserwacji pomieszczeń lub terenu przedszkola przewiduje się możliwość dwutygodniowej przerwy w okresie wakacji. Coroczny termin przerw w pracy placówki ustala Dyrektora Przedszkola.
4. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.
5. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Terminy i zasady przyjęcia do Przedszkola ustala Organ Prowadzący.
6. Przedszkole jest jednooddziałowe. Struktura organizacyjna może ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.
§8
1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w szczególności jest prowadzona na podstawie podstawy programowej opracowanej przez MEN i przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz opracowany przez dyrektora przedszkola.
3. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:
– czas pracy przedszkola,
– liczbę pracowników,
– ogólną liczbę dzieci,
– terminy przerw pracy Przedszkola.
4. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia opracowany przez Dyrektora Przedszkola, uwzględniający wymagania zdrowotne, higienę pracy z dziećmi oraz założenia programowe.
5. Na podstawie Ramowego Rozkładu Dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem ustalają dla danego oddziału Szczegółowy Rozkład Dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
6. Ramowy Rozkład Dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Przedszkolu. W szczególnym przypadku Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wyjścia, wycieczki, uroczystości).
7. W przedszkolu, oprócz zajęć obowiązkowych, prowadzone są zajęcia dodatkowe, wynikające z koncepcji pracy przedszkola (zajęcia logopedyczne, plastyczne, językowe, ruchowe etc.).
8. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację społeczności lokalnej.
9. Na terenie przedszkola mogą odbywać się zajęcia dodatkowe (płatne) w zależności od potrzeb społeczności lokalnej.

§9
Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
– sale zajęć dla poszczególnych grup,
– osobne łazienki dla dzieci i personelu,
– szatnia dla dzieci,
– kuchnię do rozdzielania posiłków,
– zmywalnię
– pomieszczenie socjalne.

§ 10
1. Zasady odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem przedszkola, a Rodzicami lub prawnymi opiekunami.
2. Opłata miesięczna (czesne) za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
3. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest „z góry”, do 10-tego dnia każdego miesiąca.

§11
1. Posiłki obiadowe dostarczane są przez firmę cateringową zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi. Śniadania i podwieczorki przygotowywane są na terenie przedszkola.
2. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość spożywania co najmniej trzech posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku.
3. Stawkę dzienną wyżywienia ustala Dyrektor przedszkola.
4. W czasie nieobecności dziecka w przedszkolu, odpisywana jest stawka żywieniowa za każdy zgłoszony przez rodziców dzień nieobecności. Nieobecność musi zostać zgłoszona najpóźniej do godziny 9.00.

ROZDZIAŁ V
ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA
§ 12
1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola według kryteriów i zasad ustalanych przez Dyrektora Przedszkola.
2. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do przedszkola dokonywany jest na podstawie zgłoszenia, wpłaty wpisowego oraz po uprzedniej rozmowie z rodzicami (opiekunami), a w razie potrzeby po spotkaniu z dzieckiem i przedstawieniu dokumentów o stanie zdrowia dziecka. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do przedszkola dokonywany jest po wniesieniu przez rodziców lub opiekunów opłaty wpisowej.
3. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola.
4. Rodzice wnoszą opłaty przez cały rok kalendarzowy. W przypadku kiedy dziecko uczęszcza do przedszkola przez cały rok opłata jest jednakowa zarówno w miesiącach wakacyjnych jak i w czasie roku szkolnego.
5. Każdorazowy wzrost opłat w trakcie roku szkolnego winien być uzasadniony i podany do wiadomości rodziców.
6. Wzrost opłat może nastąpić w związku z:
6.1. Podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli.
6.2. Podwyżką opłat za lokal i innych wydatków administracyjno-
gospodarczych.
7. Dyrektor przedszkola może nie przyjąć dziecka do przedszkola, gdy rodzice (opiekunowie) zataili istotne informacje o dziecku. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż liczba miejsc, pierwszeństwo mają:
7.1. Dzieci już uczęszczające do Przedszkola.
7.2. Rodzeństwo dzieci uczęszczających do Przedszkola.
7.3. Dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci.

§ 13
1. Rezygnacja rodziców dziecka z usług przedszkola może nastąpić w każdym czasie roku. Rodzic/Opiekun prawny musi zgłosić ten fakt na piśmie. Obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia.
2. W przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola wpisowe nie podlega zwrotowi.
3. Wpisowe również nie podlega zwrotowi w przypadku skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola z przyczyn o których mowa w §17.

§14

Dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1. Zalegania z odpłatnością za okres powyżej miesiąca.
2. Nieprzestrzegania przez rodziców niniejszego statutu.
3. Braku kontaktu pomimo monitów nauczycieli lub dyrektora.
4. Opóźnienia w odbieraniu dzieci.
5. Rażącego niedostosowania dziecka do grupy przedszkolnej (silna agresja, opóźnienie w rozwoju)- decyzja taka podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dziećmi w przedszkolu.

§ 15

1. Przedszkole wymaga, aby dzieci były odbierane z placówki przez rodziców, opiekunów lub pełnoletnią osobę przez nich upoważnioną do godz. 17:30. Jeżeli dziecko odbiera inna osoba niż rodzic/opiekun prawny, należy dostarczyć upoważnienie z danymi osoby, pod której opiekę oddane zostanie dziecko.
2. W czasie drogi do przedszkola (do chwili oddania dziecka pod opiekę nauczyciela) i z przedszkola do domu, odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
3. Przedszkole ma obowiązek odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, bez względu na to, czy to jest rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka. W takim przypadku dyrektor niezwłocznie powiadamia o zaistniałej sytuacji Policję.
4. Przedszkole dopuszcza w losowych przypadkach odbiór dziecka po godz. 17.30, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym powiadomieniu i ustaleniu z dyrektorem placówki.

ROZDZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKÓW

§ 16
1. Dziecko w Przedszkolu posiada wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
2. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
2.1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym.
2.2. Opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
2.3. Poszanowania godności osobistej.
2.4. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
2.5. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
2.6. Partnerskiej rozmowy na każdy temat.
2.7. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
2.8. Pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych.
2.9. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
2.10. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia.
2.11. Poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno – kulturowej i technicznej.
2.12. Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
2.13. Wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności.
2.14. Pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”, zaspokajania poczucia bezpieczeństwa.
2.15. Wprowadzania w kulturę bycia.
2.16. Zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

§ 17
Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:
1. Współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii.
2. Szanowanie odrębności każdego kolegi.
3. Przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej.
4. Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
5. Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
6. Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
7. Kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych.
8. Przestrzeganie zasady podporządkowania się kolegom pełniących dyżur.
9. Zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
10. Pomaganie słabszym kolegom.
11. Przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawa, miłość i piękno.

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 18
1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy i Kodeksu Pracy.
3. Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzeganiem jej postanowień.
4. Nauczyciel przedszkola realizuje rzetelnie pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
5. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
6.1. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem.
5.2. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka.
5.3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań dziecka.
5.4. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie potrzeb dziecka.
5.5. Stosowanie nowoczesnych metod nauczania.
5.6. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i w trakcie zajęć poza jego terenem.
5.7. Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc pedagogiczno-psychologiczną, zdrowotną i inną.
5.8. Współpraca z rodzicami (opiekunami) w sprawie wychowania i nauczania dzieci.
5.9. Planowanie własnego rozwoju zawodowego.
5.10. Dbałość o warsztat pracy oraz estetykę pomieszczeń.
5.11. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.12. Realizacja zaleceń organu prowadzącego.
5.13. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno-sportowym.
5.14. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw moralnych.
5.15. Sprawiedliwe, rzetelne i systematyczne ocenianie umiejętności dzieci.
5.16. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
5.17. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
6. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
6.1. Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci.
6.2. Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.
6.3. Włączenia ich w działalność przedszkola.
6.4. Dopuszcza się możliwość odbywania praktyk nauczycielskich przez studentów kierunków pedagogicznych.
7. Przedszkole współpracuje z logopedą. Do zakresu zadań logopedy należy:
7.1. Diagnozowanie logopedyczne.
7.2. Organizowanie pomocy logopedycznej.
7.3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji.
7.4. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

§ 19
1. Pozostali pracownicy przedszkola zobowiązani są do współdziałania i wspomagania nauczycieli w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka.
2. Prawa i obowiązki pracowników przedszkola określają zawarte z nimi umowy na podstawie obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
§ 20
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
2.1. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola.
2.2. Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, rozwoju i postępów edukacyjnych swojego dziecka.
2.3. Spotkań z Dyrektorem w celu wymiany informacji oraz dyskusji na temat wychowawcze i dydaktyczne.
2.4. Udziału i pomocy w organizacji wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych.
3. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów) dziecka należy:
3.1. Przestrzeganie niniejszego statutu.
3.2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola (lub upoważnienie osób trzecich).
3.3. Terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
3.4. Informowanie o każdorazowej nieobecności dziecka w przedszkolu.
3.5. Współpraca z nauczycielami celem ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.
3.6. Uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole.
3.7. Informowanie Dyrektora przedszkola o zmianie danych kontaktowych.
4. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
4.1. Zebrania grupowe.
4.2. Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem.
4.3. Konsultacje z psychologiem, logopedą i nauczycielami.

ROZDZIAŁ IX
SPOSOBY UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA

§ 21
Na fundusz Przedszkola składają się:
1. Wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców (opiekunów prawnych).
2. Dotacje.
3. Darowizny.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
2.1. Udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola poprzez umieszczenie go na stronie internetowej.
§ 23
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 24
Dyrektor Przedszkola uchwala statut i jego zmiany, podejmując stosowne uchwały.
§ 25
Statut wchodzi w życie z dniem 26.09.2012r.

Zapisz się do newslettera